Wednesday, 30 November 2016

Trading 30-Nov-2016 (+ $107)

Watchlist: ADSK, NTNX, SPLK, AEO

No comments: